Графичния ресурс не се зарежда

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дисциплини Как да

Информационни технологии в интернет

За спец. Бизнес информационни технологии, 2-ви курс, редовно обучение

Уважаеми студенти, настоящата страница е разработена за да проведем дистанцирано електронно обучение предвид появилите се обстоятелства в страната. За тази цел прочетете прикачените файлове към точките по-долу:

1. Насоки за провеждане на обучението - Отвори

2. Тематични лекции и упражнения - Изтегли

3. Тематични връзки и учебна литература за самообучение - Отвори

4. Указания за инсталиране, настройки и конфигурация за работа с WordPress на локален сървър XAMPP - Отвори

5. Уеб форма за кореспонденция - Отвори

6. Изисквания за изготвяне на курсов проект. - Отвори

7. Указания за провеждане на изпит и защита на курсов проект. - Отвори

Забележка: Занятията се провеждат от гл. ас. д-р Христо Христов